۱۳۹۲ آذر ۲۱, پنجشنبه

اطلاعیه


بمناسبت مسدود شدن وبلاگ " دسته 8 مارچ زنان افغانستان"
بدینوسیله به اطلاع عموم رسانیده میشود که وبلاگ ما که از سرور پرشین بلاگ طراحی گردیده بود، همچون بسیاری از وبلاگ ها و وبسایت های دیگر بوسیله قوه قضاییه ایران مسدود شد. این امری است که  چندان دور از انتظار نبوده و پیش بینی آن در جمهوری اسلامی ایران امرآسانی است.


متن مسدود شدن وبلاگ مان :

گرچه همه ما میدانیم که انترنت و شبکه های رسانه ائی با گستردگی ظاهری که در آنها دیده میشود از نظر فعالیت ترویجی و تبلیغی چندان رضایت بخش نبوده و فعالیت مطلوبی به حساب نمی رود.  چون، اگر غرض از ایجاد وبلاگ و یا طراحی وبسایت، فعالیت ترویجی و تبلیغی و بسیج توده ها، مطرح باشد باید یادآوری نمود که متاسفانه بیشتر کارگران و دهقانان در کشور ما از سواد کافی بی بهره میباشند و ثانیا اکثریت قریب به اتفاق توده های زحمتکش افغانستان در صورتیکه باسواد باشند باز هم از انترنت و دسترسی بدان بی بهره هستند. بناء تعداد کسانیکه با انترنت سر و کار پیدا میکنند به حداقل مخاطبانی که عموما روشنفکران را تشکیل میدهد کاهش می یابد، ثالثا مهاجرین مقیم در ایران نیز از چنین استثنائی برخوردار نبوده و زندگی پر رنج و مشقت بار آنها در وضعیت وخیم تری از هموطنان ما قرار دارد. با این وجود، طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران توان تحمل حتی چنین وبلاگ هائی که داخل افغانستان راه اندازی میشود و فعالیت هایشان منوط به بیرون راندن اشغالگران امپریالیست از کشور و سرنگونی رژیم دست نشانده و برقراری حاکمیت سکولار مردمی باشد، ولو کم مخاطب را ندارند. دولت ایران از یک طرف و ظاهرا مخالفت شدیدی علیه اشغالگران امپریالیست نشان میدهد و مدعی است که موجودیت اشغالگران، امنیت منطقه را با خطر مواجه میسازد؛ اما پشت پرده و خصوصا این اواخر معلوم شد بخاطر رفع تحریم ها بسیار امتیازات را برای امپریالیستها داده است. مسدود شدن وبلاگ "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" که صدای اقلیت زنان ستمدیده و محروم افغانستانی است، را نیز میتوان یکی دیگر از داد و ستد های پشت پرده آنها محسوب نمود.
دولت ایران حتی میخواهد برای ما نیز تعیین تکلیف نماید که چه حرفی را از داخل افغانستان به زبان آوریم و چه حرفی را به زبان نیاوریم، و در صورتیکه خلاف تعیین تکلیف آنها حرکت کنیم، با مسدود شدن وبلاگ مان روبرو خواهیم شد!!!
به هرحال، به استحضار عموم اعضاء، هواداران و خوانندگان نشریه نبرد زن که نشریه عمومی "دسته هشت مارچ زنان افغانستان" است رسانده میشود که بگذارید سرکوبگران رژیم آخندی ایران وبلاگ مان را مسدود کنند اما روشنفکران، روزنامه نگاران، آزادی خواهان و جنبش های انقلابی زنان چه در داخل کشور و چه در بیرون از مرزهای افغانستان برای بیان ایده های شان راه های نوی را باز خواهند نمود و وبلاگ ها و وبسایت های جدیدی را طراحی خواهند کرد.
 " دسته 8 مارچ زنان افغانستان "

19 قوس 1392 (11 دسامبر 2013)

******************************************

امضاء توافقنامۀ امنیتی هیچ معنایی جز خیانت ملی و وطن فروشی ندارد


از هفتم اکتوبر 2001  که افغانستان را اشغالگران امپریالیست به رهبری امپریالیزم امریکا به اشغال خویش درآورده اند و رژیم دست نشانده و گوش بفرمان خویش را به مسند قدرت نشانده اند، تا حال چهار بار انتصابات لویه جرگه های مسخره و فرمایشی را برگزار کرده اند. چهارمین لویه جرگه مسخره نمایشی که امروز پنجشنبه 30 عقرب 1392 شمسی توسط رژیم پوشالی روی صحنه آورده میشود، حتی بیشتر از لویه جرگه های قبلی یک لویه جرگۀ کاملا خاینانۀ ملی و میهن فروشانه است . توافقنامۀ به اصطلاح امنیتی دوجانبه، که قرار است درین لویه جرگه به تصویب برسد، به امپریالیزم اشغالگر امریکا و هم پیمانان اشغالگرش رسما اختیار میدهد تا آنچه میخواهند در داخل افغانستان آزادانه انجام دهند.
این لویه جرگۀ نمایشی در واقع همان وضعیتی را که در ظرف 12 سال گذشته نیروهای اشغالگر داشتند به شکل بهتری رسمیت میدهد. جاروجنجالی که رژیم پوشالی از مدت یکسال به اینطرف برسر مصئونیت قضایی نیروهای اشغالگر در افغانستان براه انداخته است، در واقع از همان اولین روزهای تجاوز اشغالگران تا کنون وجود داشته و بدون هیچ استثنایی از طرف اشغالگران امپریالیست به مرحله اجرا درآمده است. اما رژیم پوشالی میخواهد که از طریق به راه انداختن جنجال های دروغین از خود چهره ملی و مستقلی به نمایش بگذارد. در ظرف 12 سال گذشته هر جنایتی که از طرف نیروهای اشغالگر در افغانستان سر زده نه تنها آنها محاکمه نگردیده اند بلکه از تعقیب هم معاف بوده اند. در حقیقت امر این مصئونیت قضایی ازهمان ابتدای اشغال افغانستان توسط امپریالیست های اشغالگر عملی گردیده است. کاری که رژیم دست نشانده از طریق لویه جرگۀ فعلی انجام میدهد، رسمیت بخشیدن کامل و آشکار به این خیانت و جنایت است.
امپریالیست های اشغالگر با امضای این توافقنامه به اصطلاح دوجانبه حق دارند "خودسرانه" به خانه های مردم داخل شوند آنها را بکشند، بمباران و حتی تجاوز جنسی نمایند. بعد از امضای این توافقنامه ننگین هر عملی که از طرف نیروهای اشغالگر سر زند مجرم شناخته نمیشوند، زیرا توافقنامه رسما عمل جنایتکارانه شانرا آزاد گذاشته و قانونا اجازه میدهد که چنین اعمالی را مرتکب شوند. امضای این توافقنامه نه تنها مصئونیت قضایی اشغالگران را تائید میکند، بلکه مهر تائید بر اشغال کشور و حضور درازمدت نیروهای اشغالگر درافغانستان میزند. مردم ما بخوبی میدانند که اعضای قریب به سه هزار نفری لویه جرگه مشورتی با صرف صد ها میلیون ها دالر توسط اشغالگران امپریالیست دست چین شده اند و به هیچ عنوان نمیتوانند که نماینده مردم ستم دیده باشند. همچنین لویه جرگه بطور کل نیز نمیتواند مظهر اراده آزاد و مستقل مردم افغانستان باشد، بلکه لویه جرگه ای است فرمایشی برای تایید حضور درازمدت قوت های اشغالگر تا بدین وسیله بقا و دوام رژیم دست نشانده تضمین گردد.
دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان اعلام میدارد که با هر گونه قرارداد امنیتی با اشغالگران امپریالیست و ادامۀ حضورشان در کشور مخالف است. از دیدگاه ما امضای هرگونه قرارداد امنیتی با اشغالگران و توافق با حضور دراز مدت نیروهای اشغالگر در افغانستان در هرسطحی که باشد جز تائید اشغال کشور و خیانت ملی و میهن فروشی چیز دیگری نمی تواند باشد. ما با صراحت اعلام میداریم که امضای توافقنامه امنیتی میان رژیم دست نشانده و اشغالگران امپریالیست به رهبری امپریالیزم امریکا فقط باعث ادامۀ حضور درازمدت نیروهای اشغالگر درافغانستان بوده و جنگ را برمردم ستم دیدۀ این کشور تحمیل می نماید. مردم افغانستان هیچ راه دیگری ندارند جز اینکه به مقاومت همه جانبه علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ آنان تا خروج قهری نیروهای اشغالگر از  کشور و سرنگونی رژیم دست نشاندۀ شان دست بزنند.


مرگ بر اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده!
به پیش در راه پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی همه جانبه علیه اشغالگران و رژیم پوشالی!
دسـتـه هـشـت مـارچ زنـان افـغـانـسـتـان
30 عقرب1392

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر