۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

قطعنامۀ دومین سلسله از     
محافل ویژۀ یادبود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور
در قطعنامۀ اولین سلسله از محافل ویژۀ یادبود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور" در 7 قوس سال گذشته اعلام گردیده بود که:
« ما اعلام می کنیم که بعد از این همه ساله، روز هفتم قوس را که روز جانباختن استاد اکرم یاری است، به عنوان روز یادبود از تمامی جانباختگان جنبش انقلابی کشور [(جنبش دموکراتیک نوین کشور)] برگزار می نماییم.»
اینک که با گذشت یکسال از 7 قوس سال 1392 موفق شده ایم دومین سلسله از محافل ویژۀ یادبود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور را در مناطق مختلف کشور، زیر شعار "مبارزه علیه توافقنامه های امنیتی رژیم با اشغالگران امریکایی و ناتو و سایر قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی" ، برگزار نماییم، اعلام می نماییم که:
1 -  عامل عمدۀ بحران کنونی در کشور، حضور اشغالگرانۀ نیروهای نظامی متجاوز امپریالیست های امریکایی و متحدین شان در افغانستان است. تا زمانی که این نیروهای اشغالگر، تحت هر عنوان و نام ظاهری در افغانستان حضور داشته باشند، حالت بحرانی کنونی در کشور ادامه می یابد. کاملاً واضح و روشن است که حضور اشغالگرانۀ این نیروها در افغانستان با امضای توافقنامه های امنیتی میان رژیم دست نشانده و اشغالگران امریکایی و ناتو از بین نمی رود بلکه ادامه می یابد. در چنین شرایطی امضای توافقنامه های امنیتی میان رژیم و سایر قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی، که در واقع با مجوز اشغالگران امریکایی و ناتو صورت می گیرد، نیز نمی تواند زمینه های مساعدی برای از میان بردن عامل عمدۀ بحران در کشور فراهم نماید، بلکه به تداوم آن خدمت می نماید. ما خواهان براندازی تمامی توافقنامه های امنیتی امضا شده توسط رژیم دست نشانده با قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی هستیم و درین راه به مبارزات مان ادامه خواهیم داد.       
2 – رژیم دست نشانده در وضعیت کنونی به سردمداری "رئیس جمهور" و "رئیس اجرائیه" اش، به هیچ صورتی یک رژِیم منتخب توسط مردمان کشور نیست. وضعیت کنونی رژِیم حتی بر اساس معیارهای انتخاباتی قانون اساسی خود رژیم نیز نمی تواند یک وضعیت انتخابی به حساب آید، بلکه در نتیجۀ یک طرح سازشی به میان آمده توسط وزیر خارجۀ امریکا به وجود آمده است. این طرح سازشی در نتیجۀ ناکامی کامل سومین دور انتخابات ریاست جمهوری رژِیم به وجود آمد و تطبیق گردید. نامگزاری این سازش تحت نام "حکومت وحدت ملی" را فقط می توان توهین تاریخی به وحدت ملی و کل ملیت های کشور محسوب نمود. امضای توافقنامۀ امنیتی میان اینچنین رژیم دست نشانده و رسوا با اشغالگران امریکایی و ناتو و سایر قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی، در تناقض بنیادی با استقلال کشور و آزادی مردمان کشور و منافع اساسی و خواست های برحق توده های زحمتکش کشور قرار دارد و از هیچ نوع مشروعیتی برخوردار نیست. بنابرین ادامۀ حضور قوای اشغالگر در افغانستان، با توسل به توافقنامه های امضا شده میان اشغالگران و دست نشاندگان شان، کاملاً نامشروع و تحمیلی است و جز  یک اشغالگری آشکار چیز دیگری بوده نمی تواند. مبارزه علیه این اشغالگری و رژیم دست نشاندۀ تحمیلی وظیفه و مسئولیت میهنی و ملی هر هموطن استقلال طلب و آزادیخواه است.
3 -  پیشبرد مبارزه علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده کماکان وظیفۀ عمدۀ مبارزاتی کنونی در کشور را تشکیل می دهد. این مبارزه باید مبتنی بر منافع و خواست های اساسی توده های زحمتکش مردم و سلاح فکری و سیاسی مترقی و در ضدیت با شوونیزم ملیتی و شوونیزم جنسیتی پیش برده شود. فقط در چنین صورتی مبارزه علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده می تواند یک مبارزۀ فراگیر، سرتاسری و پیشرونده باشد. حرکت بر مبنای منافع و خواست های اساسی یک اقلیت صاحب امتیاز در جامعه (طبقات استثمارگر)، که اقلیت کوچکی بیش نیستند، و سلاح فکری و سیاسی ارتجاعی و تکیه بر شوونیزم ملیتی و شوونیزم جنسیتی در این مبارزه، صرفاً می تواند دامنه و عمق مبارزۀ متذکره را زیان رسانده و در نهایت به نفع اشغالگران و رژیم تمام گردد.
4 – شکلدهی یک مبارزۀ مترقی، پیشرونده و فراگیر علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده، مستلزم بسیج همگانی توده های مردم و رهبری درست آنها در این مبارزه بر اساس یک خط مبارزاتی مترقی درست و اصولی دموکراتیک نوین است. این ضرورت مبارزاتی فقط در صورتی می تواند تامین گردد که تمامی نیروها و شخصیت های دموکراتیک نوین در کشور گرد خط اصولی دموکراتیک نوین تحت رهبری تشکیلات انقلابی گرد آیند.
"کمیتۀ برگزاری 7 قوس" وظیفۀ خود می داند که در حد توان خود بخاطر تامین این ضرورت مبارزاتی از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننماید. ما از این تریبون تجلیل از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور اعلام می کنیم که حاضریم میزبانی یک سلسله سیمینارهای بحثی میان نیروها و شخصیت های دموکراتیک نوین کشور بخاطر حل اختلافات و ایجاد همسویی های اصولی ممکنه میان شان را بر عهده بگیریم.

کـمـیـتـۀ بـرگـزاری 7 قـوس
7 قـوس 1393

    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر