۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

کاخ‌های ستم را با تجلیل از روز جهانی کارگر
به لرزه درآوریــم!
131 سال پیش از امروز در اول ماه می 1886 میلادی کارگران شهر شیکاگوی امریکا برای به دست آوردن حقوق‌شان به جاده ها ریختند و کاخ های سرمایه داری را به لرزه در آوردند. دولت خون آشام سرمایه داران که نمیتوانست این خیزش عظیم کارگری را تحمل کند، دست به سرکوب بی رحمانه زد و کارگرانی را که جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن نداشتند، به خاک و خون کشانید، کارگران بیشماری را قتل عام نمود و چندین تن آنان را اعدام کرد.
اعدام و قتل عام کارگران زمینه ساز ادامۀ مبارزاتی شد که توانست در تاریخ مبارزات طبقۀ کارگر جهانی برای همیشه جاودانه شود و ارزش آن را به سطح بین المللی افزایش دهد.
این روز، روز بین المللی کارگران جهان است.
این روز، روز انقلابی متحدانۀ طبقۀ کارگر جهان است.
این روز، نماد مبارزه علیه ستم و استثمار است.
این روز، نماد مبارزه برای سرنگونی سیستم کهنه و برقراری سیستم نوین است.
روز جهانی کارگر، یعنی فریادرسای هزاران کارگری که برای نابودی طبقۀ فرادست جامعه، مبارزه میکنند.
روز جهانی کارگر بر تمام کارگران جهان مبارکباد !
و اما در افغانستان!
"دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" در حالی به تجلیل اول ماه می میرود که افغانستان کماکان یک کشور مستعمره نیمه فئودال است و در چنگال خونین امپریالیستهای اشغالگر قرار دارد. اشغالگران امپریالیست کشور ما را به میدان آزمایشات نظامی شان بدل ساخته اند. پرتاب مادر بمب‌ها (MOAB) از طرف نیروهای امپریالیستی دهشت افگن و اشغالگر نمونۀ بارز هژمونی امپریالیستی‌شان و پوشالی بودن رژیم دست نشانده‌شان را به نمایش میگذارد.
"دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" در حالی به تجلیل اول ماه می امسال میرود که نیم پیکر جامعۀ ما کماکان مورد ستم مضاعف قرار دارند و با انواع شکنجه های جسمی و روحی دست و پنجه نرم میکنند.
"دسته هشت مارچ زنان افغانستان" در حالی به تجلیل این روز خجسته تاریخی میپردازد که امیر مفلوک حزب اسلامی (گلبدین حکمتیار) تفاهمنامۀ به اصطلاح صلح با رژیم دست نشانده را امضاء نموده و در خان یغمای امپریالیستی شریک شده است تا از دیگر جهادیون عقب نماند. این به معنی بیشتر شدن شوونیزم ملیتی و مضاعف شدن ستم جنسیتی بر زنان و حمایت بیشتر اشغالگران امپریالیست از زن ستیزی‌های بیشتر و تحمیل وسیع تر قوانین زن ستیزانۀ نظام فرتوت مستعمراتی نیمه فئودالی بر زنان و دختران افغانستان است.
ستم جنسیتی از ستم طبقاتی ناشی شده و در پیوند تنگاتنگ با ستم امپریالیستی قرار میگیرد. اگر ما نتوانیم در مقابل این صف بندی ها و پیچیدگی های اوضاع جاری به مقابله برخیزیم و مبارزات جدی خویش را به جلو برانیم، به یقین کامل که جنبش زنان با آسیب های فراوانی مواجه خواهد شد.
پس بر ماست که ضمن تجلیل از روز جهانی کارگر، ترفندهای امپریالیستهای اشغالگر و دست نشاندگان حقیرشان را افشاء سازیم و بدون کوچکترین تزلزل به مبارزات حق طلبانۀ زنان در افغانستان ادامه دهیم و مهر خود را بر تحولات آتی جامعه بزنیم.
زنان کارگر افغانستانی و مردان کارگر و زحمتکش جامعه باید بدانند که محو ستم بر زن، فقط با محو طبقات و محو امپریالیزم امکان پذیر است و بس! پس هر قدر جنبش زنان رشد کند و در جهت رهایی زنان جدی تر عمل نماید، به همان میزان پیروزی‌های بیشتر و بیشتری را میتوان به دست آورد. هرقدر به پیروزی نزدیک‌تر شویم به همان اندازه بار ستم را میتوان کاهش داد و خط و مرز دقیق  و روشنی میان جنبش رهایی بخش زنان و جنبش‌های رفورمیستی و تسلیم طلبانه ترسیم نمود.
"دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" در اول ماه می امسال، ضمن گرامیداشت از یاد و خاطرات قربانیان کارگری که درفش مبارزه علیه بیدادگری و ستم را به اهتزار در آوردند، تجدید عهد و پیمان میکند که مبارزات خود علیه ستم جنسیتی را که بخشی از مبارزه علیه کل نظام مستعمراتی نیمه فئودالی حاکم بر جامعه است، در راستای کلیت مبارزه علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی شان به پیش برد.
"دسته هشت مارچ زنان افغانستان" ضمن تجلیل از روز جهانی کارگر، بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را با تمام ستمدیدگان و نیروهای انقلابی سراسر جهان که علیه امپریالیزم و ارتجاع میرزمند، اعلام میدارد. باشد تا در پیوند تنگاتنگ باهم و در اتحاد مبارزاتی انقلابی‌ جهان نوینی را بسازیم که عاری از تجاوز و استعمار و عاری از ستم و استثمار باشد.
زنده باد اول ماه مي روز اتحاد سراسری طبقۀ کارگر!
زنده باد اتحاد انقلابي طبقۀ كارگر در سطح بین المللی!
مرگ بر امپریالیزم و ارتجاع!
مرگ بر اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده‌شان!
مرگ بر اشغالگران مرتجع داعشی!
پیش بسوی پیشبرد مقاومت ملی مردمی وانقلابی!

"دسـتـۀ هـشـت مـارچ زنـان افـغـانـسـتـان"
اول ماه می 2017
( 11 ثور 1396 خورشیدی)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر