۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

نقش وسهم زنان در انقلاب
شكي نيست كه زنان ومردان دوبازوي يك پيكره واحد اجتماعي اند كه بدون يكي ازاينها بخش ديگر اين پيكره ناقص وناتوان بوده  وازعهده امورات زندگي اجتماعي بيرون شده نميتواند اما زنان در جامعه بشري از دير باز يعني از قرنها باين طرف ، از سرآغاز عصر بردگي تا امروز شديد ترين و وحشيانه ترين فشار هاي اجتماعي وانواع مظالم وستم طبقاتي را متحمل گرديده اند. چنانچه زماني بعنوان كنيز در خدمت اربابان قدرت ودرحرمسراها نگهداري وفقط اسباب سرگرمي ولذايذ جنسي زورمندان وقدرتمندان بوده ودربازار ها مانند متاع واشياء بفروش رسانيده مي شدند. اما بعد از قيام هاي ضد برده داري در اروپا  وشكل گيري جنبش هاي ضد برده داري ودرنهايت گذار تاريخي از مرحله برده داري به فيوداليزم ، زنان همانند مردان درچنبره مناسبات فيودالي گيرمانده ويكجا با زمين مانند شوهران شان  به اربابان ومالكان اراضي تعلق پيدا كردند كه وجود سرف ها درروسيه تزاري نمونه بارز اين نوع وابستگي به حساب مي آيد.
اما انقلابات رهايي بخش در بعضی از كشورها، پرهاي شكسته اين بال پرواز را دركبوترآزادي ، توانمند ساخت وبه نجات رسانيد كه متاسفانه ديري نپائيد وبه شكست مواجه شد .امروزه زنان همانند مردان درزير شلاق زندگي تحميلي ستم ملی امپریالیستی و ستم طبقاتي زجر وتعدي مي بينند ، ازآنها مانند عروسك در تبليغات كالا ها وتوليدات سرمايه داري استفاده ميگردد و ستم مرد سالاري را به وحشیانه ترین شکل بدوش مي كشند، اما تاهنوز نميدانند كه ريشه اين همه ظلم وتعدي دركجا نهفته است. آنها فكرمي كنند كه اين ستم از طرف مرد ها بالاي شان تحميل ميگردد. اما به اين نتيجه نرسيده اند كه علت ديگر وبزرگتري در پشت قضيه قرار دارد كه مرد ها را به این ستم وا ميدارد وازآنها خشونت تبارزميكند وآن سیستم و نظام طبقاتي جامعه است.
زنان مي توانند مانند مردان درتمام عرصه هاي زندگي شامل كارزار سياسي گردند ودربعضي از موارد حتي از مردها جلوتر روند . زنان آگاه ودانشمند ما كه ضمير شان با روشني انديشه هاي نوين منور است ، بيشتر ازمردان ميتوانند قشر وسيع زنان ناآگاه وبي خبر از واقعيت هاي موجود اجتماعي را، با تبليغ وتنوير به اگاهي لازم سياسي برسانند واز حقوق حقه شان كه مستلزم نجات جامعه است ، آگاه نمايند .
زنان آگاه ودانشمند ما ميتوانند بهترين مادران نمونه در تمام عرصه هاي اجتماعي باشند وبا اعتقاد و ایمان راسخ برای بیرون راندن اشغالگران وسرنگونی رژیم پوشالی به مبارزه برخیزند. چنین زنانی دقیقا که اولاد های جامعه را نیزسمت وسوی انقلابی داده وبا تربيه سالم وضعیت اجتماعی را زينت می بخشند ، ودرنهايت با بسیج همگانی، زنان همگام با مردان  در تدارك براي برپايي يك انقلاب مردمي ، غرض اعاده حقوق همه استثمار شده ها ، ستم كشيده ها ، رنجبران وكارگران دوشادوش مردان می توانند به اشغال کشور پایان داده ورژیم پوشالی را از مسند قدرت به زیر کشیده وجامعه دوکراتیک نوین را ایجاد نمایند وبعد از آن با تلاش فراوان به سمت جامعه ای ایکه دیگر از آن نشانی از ستم نباشد به پیش روند.
زنان ستمدیده باید به خوبی درک کنند تا زمانیکه به این وضعیت اسفناک پایان ندهند، این ستم پا برجا خواهد بود. برای تغییر این وضعیت باید به یک مقاومت ملی مردمی وانقلابی همه جانبه دست زد. از طریق چنین مقاومتی تحت رهبری پیشآهنگ طبقه کارگر می توان که  زنجير اسارت طبقاتي وستم ملی امپریالیستی را برانداخت وتمام زحتکشان به شمول زنان را از این وضعیت نجات داد. به امید چنین روزی.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر