۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۲, شنبه

روز اول می روزجهانی روز همبستگی کارگران مبارک باد!

روز اول می روز جهانی کارگر باردگر فرا رسید.  روز اول می درحالی فرا رسید که رژیم پوشالی توافقنامه ننگین امنیتی را با امپریالیزم امریکا امضاء نموده وافغانستان را برای مدت طولانی به اشغالگران امریکایی فروخت.
 از نظردسته هشت مارچ زنان افغانستان امضای ننگین توافقنامه امنیتی جزمیهن فروشی چیز دیگری نمی تواند باشد. دسته هشت مارچ زنان افغانستان نه تنها این پیمان ننگین را به شدت تقبیح می نماید بلکه با صراحت اعلام می دارد که این توافقنامه امنیتی در ضدیت با منافع مردمان ستمدیده این کشور قرار داشته  واز این لحاظ در نزد توده های ستمدیده افغانستان هیچگونه مشروعیت وقانونیت نداشته وندارد.
تقریبا چارده سال از اشغال افغانستان وعمر رژیم دست نشانده می گذرد. دوران این چارده سال به خوبی نشان داده است که وضعیت زندگی توده های ستمدیده اعم از زن ومرد روز بروز وخیم تر گردیده است. صف بیکاران طویل تر گردیده است. گرچه 20 فیصد از فارغان صنوف دوازدهم به پوهنتون ها راه می یابند اما بعد از دوران فراغت فاقد اشتغال اند. اکثریت مطلق این محصلین به صفوف کارگران پرتاب می شوند وصف کارگران بیکار را طویلتر می سازند.
ستم جنسی وتجاوزات گروهی وغیر گروهی، قتل و سوزاندن زنان بردیگر مصائب افزوده گردیده، این وضعیت خشم ونفرت توده های ستمدیده وبخصوص زنان را نسبت به اشغالگران ورژیم دست نشانده بیش از حد شدت بخشیده آنها علیه سیاست های ضد انسانی وضد توده ای اشغالگران ورژیم پوشالی  به مقاومت برمی خیزند.
دسته هشت مارچ زنان افغانستان قویا به این باور است که برای از بین بردن تمام این مصیبت ها و تامین استقلال سیاسی افغانستان باید نیروهای اشغالگر بدون قید وشرط وهر چه سریعتر از افغانستان خارج شوند. این امر ممکن نیست مگر اینکه توده ها به مقاومت ملی مردمی وانقلابی همه جانبه روی آورند. پیروزی مقاوومت ملی مردمی و انقلابی منوط به رهبری یپیشآهنگ انقلابی طبقه کارگر وایجاد جبهه متحد ملی از تمامی زحمتکشان ونیروهای ملی وانقلابی است. اگر این ابزار وجود نداشته باشد بیرون راندن نیروهای اشغالگر وسرنگونی رژیم پوشالی امکان پذیر نیست ومقاومت توده ها به شکست می انجامد. باز هم نیروهای ارتجاعی در پیوند تنگاتنک با امپریالیزم بر سر نوشت توده ها مسلط می گردند وزنجیرهای سیاسی، اقتصادی بصورت محکمتر بر دست وپای شان می پیچد. جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم روس بخوبی بیانگر این مدعا است.
پس به پیش به سوی مقاومت ملی مردمی وانقلابی تحت رهبری پیشآهنک انقلابی
مرگ بر اشغالگران
مرگ بر رژیم دست نشانده
دسته هشت مارچ زنان افغانستان
اول می 2015 مطابق به 11 ثور 1394 خورشیدی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر