۱۳۹۴ آذر ۶, جمعه

یاد جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور را گرامی میداریم
گور خونین شهیدان به تو آواز دهد       آتشی را که فروزان شده خاموش مکن
ما به امید وفـای تو گذشتیـم زجـان        دوستان را مبر از یاد و فراموش مکن
7 قوس امسال مصادف است با سی و ششمین سالروز جانباختن رفیق زنده یاد استاد اکرم یاری به دست جلادان مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی در 7 قوس 1358. "کمیتۀ برگزاری 7 قوس"، نظر به نقش پیشگام ایدیولوژیک- سیاسی و تشکیلاتی رفیق اکرم یاری در شکلدهی جنبش دموکراتیک نوین کشور و رهبری مبارزات آن در دهۀ چهل خورشیدی، در 7 قوس سال 1392 خورشیدی روز جانباختن این رفیق زنده یاد را روز یادبود از تمامی جانباختگان زنده یاد جنبش دموکراتیک نوین کشور اعلام داشت و در همان روز و همچنان در 7 قوس سال 1393 طی چند گردهمآیی در نقاط مختلف کشور روز یادبود آن رفقا را برگزار نمود.
با سرافرازی باید اعلام نمود که نیروهای برحالِ دموکراتیک نوین کشور در 13 میزان امسال گام کیفی مهم دیگری در معرفی این جنبش و بسیج خودشان به پیش برداشتند و با برگزاری چهار گردهمآیی در نقاط مختلف کشور، یک گردهمآیی در آن سوی خط دیورند، دو گردهمآیی در اروپا و یک گردهمآیی در کانادا، از پنجاهمین سالگرد بنیادگذاری جنبش دموکراتیک نوین افغانستان تجلیل به عمل آوردند. جرئتمندانه باید بیان داشت که برداشته شدن این گام پیشروانۀ مبارزاتی مهم می تواند- و باید- به عنوان اولین سنگِ تهدابِ احیای وسیع جریان دموکراتیک نوین افغانستان تلقی گردد و با گام های مبارزاتی دیگری تعقیب شود.
مشمولین "کمیتۀ برگزاری 7 قوس" افتخار دارند که با شمولیت در "کمیتۀ برگزاری پنجاهمین سالیاد بنیادگذاری جنبش دموکراتیک نوین افغانستان"، به عنوان بخش مهمی از آن کمیته، نقش برجسته ای دربرداشته شدن گام مبارزاتی ارزنده در 13 میزان امسال بازی کرده اند. در عین حال باید خاطر نشان ساخت که کاروپیکار اسبق "کمیتۀ برگزاری 7 قوس" در برگزاری محافل یادبود از جانباختگان جریان دموکراتیک نوین افغانستان در 7 قوس سال 1392 و 7 قوس سال 1393 خورشیدی، مقدمه چینی های مهمی برای استوار کردن اولین سنگٍ تهدابِ احیای وسیعِ جریان دموکراتیک نوین کشور در 13 میزان امسال محسوب می گردد.
علیرغم این مسایل، "کمیته" همچنان به موجودیت مستقل خود و برگزاری روز یادبود از جانباختن رفیق زنده یاد استاد اکرم یاری به عنوان روز یادبود تمامی جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور ادامه می دهد. اما نظر به محدودیت های معینی که دامنگیرش هست در شرایط فعلی و سر از همین سال در داخل کشور از برگزاری محافل یادبود در 7 قوس صرفنظر کرده و به انتشار اعلامیۀ یادبود درین روز اکتفا می نماید. در عوض، "کمیته" محدودیت کاروپیکار خود را رفع کرده و مضمون فعالیت های خود را از برگزاری صرف روز یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور به یادبود و معرفی یکایک جانباختگان جنبش، بخصوص چهره های برجستۀ آن، نیز انکشاف داده و نام خود را به "کمیتۀ یادبودِ جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان" تغییر داده است.
"کمیتۀ برگزاری 7 قوس" موفق شد معامله گری های کسانی که تلاش داشتند قرابت های خانوادگی و طایفه یی شان با جانباختگان جنبش و مشخصاً رفیق زنده یاد اکرم یاری را وجه المصالحۀ تسلیم طلبی های شان در قبال اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده بسازند، در خدمت به مقاومت و مبارزه علیه اشغالگران و رژیم پوشالی تا حد زیادی خنثی نماید. "کمیتۀ یادبودِ جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان" مصمم است که به کوشش های خود تا خنثی کردن کامل این حرکت تحقیر آمیز در قبال جانباختگان عزیز جنبش ادامه دهد. درین راستا همکاری و همیاری تمامی منسوبین برحال جنبش با "کمیته" به شدت مورد نیاز است.
"کمیتۀ یادبودِ جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان" وظیفۀ خود می داند که در گام های بعدی مبارزاتی اش به معرفی یکایکٍ چهره های جانباختۀ برجستۀ جنبش در خدمت به احیای وسیع جنبش دموکراتیک نوین کشور آغاز نماید و طبق توان جوانب مثبت و منفی ایدیولوژیک- سیاسی و تشکیلاتی مبارزات این جانباختگان را روشن سازد. درین راستا نیز همکاری و همیاری عمومی تمامی منسوبین برحال جنبش، بخصوص سابقه داران آن، با "کمیته" ضروری است.
رفقا و دوستان عزیز! بیایید تا درین روز یادبود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور و در پیشاپیش آن ها رفیق زنده یاد استاد اکرم یاری، یاد آن قهرمان را زنده سازیم و با درس آموزی از فداکاری های جانبازانۀ آنها، در مسیر مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران امپریالیست و دست نشاندگان شان و همچنان اشغالگران داعشی به عنوان دشمنان عمدۀ کشور و مردمان کشور و تلاش برای برپایی مقاومت همه جانبۀ ملی مردمی و انقلابی علیه آن ها و در کل در راه مبارزه بخاطر پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین در کشور، اصولی، منظم و ایثارگرانه به پیش رویم.   
کمیتۀ یادبودِ جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان

7 قوس 1394 (28 نوامبر 2015)     

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر