۱۳۹۲ دی ۱۵, یکشنبه

لیست جانباختگان مائوئیست و شعله یی


این لیست از میان لیست منتشر شدۀ تقریباً 4500 نفری، بیرون کشیده شده و بخش بسیار کوچکی از جانباختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین را در زمان حاکمیت رویزیونیست های مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی و زمان اشغال کشور توسط قوت های مهاجم سوسیال امپریالیستی نشان می دهد. 

1ـ شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.
2ـ جلال الدین ولد غلام محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله.
3ـ عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله.
4ـ عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله.
5 ـ سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله.
6 ـ عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست
7ـ نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله.
8 ـ اسلام الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.
9ـ اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله.
10ـ عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله.
11ـ عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
12ـ خلیل الله ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
13ـ غلام جیلانی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
14ـ سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
15ـ سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
16ـ محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
17ـ گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
18ـ عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
19ـ محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.
20ـ غلام محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، شعله.
21ـ حفیظ الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
22ـ نجیب الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.
23ـ محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.
24ـ محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.
25ـ شفیع الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.
26ـ ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.
27ـ محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
28ـ سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.
29ـ غلام حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.
30ـ بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.
31ـ سید داوود، معلم مکتب علاوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.
32ـ حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
33ـ عبدالاحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.
34ـ علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
35ـ زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مائوئیست.
36ـ حبیب الله ولد حاجی عبدالله، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مائوئیست.
37ـ عبد الاحد ولد جلاد خان، معلم، مسکونه لوگر، مائوئیست.
38ـ سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه 234، ساکن خیرخانه، مائوئیست.
39ـ عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مائوئیست.
40ـ فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مائوئیست.
41ـ محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مائوئیست.
42ـ محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مائوئیست.
43ـ آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مائوئیست
44ـ نیازالله ولد عبدالله ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مائوئیست.
45ـ عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، مائوئیست، ضد انقلاب.
46ـ غلام سرور ولد غلام دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، مائوئیست.
47ـ محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک، مائوئیست.
48ـ محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مائوئیست.
49ـ حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، مائوئیست.
50ـ امان الله ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مائوئیست.
51ـ  شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مائوئیست، ضد انقلاب.
52ـ عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه، مائوئیست، ضد انقلاب.
53ـ نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مائوئیست، ضد انقلاب.
54ـ عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مائوئیست
55ـ آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتح الله، مائوئیست
56ـ عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، مائوئیست
57ـ سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، مائوئیست
59ـ عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مائوئیست
59ـ عبدالخاق ولد حبیب الله، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی، مائوئیست.
60ـ اسدالله ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندهار، مائوئیست ضدانقلاب.
61ـ شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مائوئیست.
62ـ غلام فاروق ولد غلام نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مائوئیست.
63ـخواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مائوئیست.
64ـ گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک، مائوئیست.
65ـ  یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعلا بیکار، مائوئیست.
66ـ محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، مائوئیست.
67ـ محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مائوئیست.
68ـ عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مائوئیست.
69ـ عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مائوئیست.
70ـ حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مائوئیست.
71ـ عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مائوئیست.
72ـ میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مائوئیست.
73ـ علی احمد ولد فضلاحمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، مائوئیست.
74ـ محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعلا متقاعد، مائوئیست.
75ـ محمدملا ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مائوئیست.
76ـ سلطانمحمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مائوئیست.
77ـ عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مائوئیست.
78ـ بقیتالله، مسکونه قلعه بلند، معلم، مائوئیست.
79ـ نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مائوئیست.
80ـ جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مائوئیست.
81ـ عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مائوئیست.
82ـ حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مائوئیست.
83ـ حاجی صالح ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، زمیندار، مائوئیست.
84ـ سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، مائوئیست.
85ـ عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مائوئیست.
86ـ غلامیحیی ولد غلامبهاالدین، مسکونه پشییان، متعلم، مائوئیست ضد انقلاب.
87ـ آقاگل ولد غلامحضرت، مسکونه پشییان، معلم، مائوئیست ضد انقلاب.
88ـ دلآقا ولد ملاغلامعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مائوئیست ضد انقلاب.
89ـ عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مائوئیست ضد انقلاب.
90ـ محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مائوئیست ضد انقلاب.
91ـ شیراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مائوئیست.
92ـ یوسف ولد خیرالله، مسکونه گلبهار، معلم، مائوئیست.
93ـ محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مائوئیست.
94ـ علیمجان ولد عبدالاحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مائوئیست.
95ـ غلامصفدر ولد غلاممحمد، مسکونه گلبهار، معلم، مائوئیست.
96ـ غلامایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مائوئیست.
97ـ انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مائوئیست.
98ـ محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مائوئیست.
99ـ طلاگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مائوئیست.
100ـ شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مائوئیست.
101ـ محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل پلیتخنیک، مائوئیست
102ـ عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئیست.
103ـ محمد عثمان ولد محمد امان، انجنیر جیولوجی، مسکونه کارته پروان، مائوئیست.
104ـ داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مائوئیست.
105ـ بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، مائوئیست.
106ـ غلام حسن ولد غلام حسین، مسکونه کارته پروان، استاد پولی تخنیک، مائوئیست.
107ـ عبدالله ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مائوئیست.
108ـ محمد وکیل ولد محمد صدیق، مسکونه جاده میوند، مامور هوا شناسی، مائوئیست.
109ـ عبدالعلی ولد عبدالله، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، مائوئیست.
110ـ میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، مائوئیست.
111ـ عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مائوئیست.
112ـ فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مائوئیست.
113ـ عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مائوئیست.
114ـ عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه خیرخانه، عضو تالیف و ترجمه، مائوئیست.
115ـ محمد ظاهر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت معادن و صنایع، مائوئیست
116ـ عبدالله ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ بالا، مائوئیست
117ـ جمال الدین ولد قطب الدین، کارمند رادیو کابل، مسکونه کارته پروان، مائوئیست
118ـ علی شاه ولد محمد یعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه چنداول، مائوئیست
119ـ خلیل الرحمان ولد غلام محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، مائوئیست
120ـ غلام علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید عامه، مسکونه شاه شهید، مائوئیست
121ـ محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته پروان، مائوئیست
122ـ محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، مائوئیست
123ـ عبدالشکور ولد عبدالسلام، فروشنده لاجورد ریاست استخراج، مائوئیست
124ـ عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مائوئیست
125ـ محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مائوئیست
126ـ لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مائوئیست
127ـ محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست کوپراتیف، مائوئیست
128ـ فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته پروان، مائوئیست
129ـ محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مائوئیست
130ـ محمدنادر ولد غلام سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، مائوئیست
131ـ غلام یحیی ولد غلام سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان مینه، مائوئیست
132ـ محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه کوهستان، مائوئیست
133ـ زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه دارالامان، مائوئیست
134ـ محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه شهرنو، مائوئیست
135ـ سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه مکروریان، مائوئیست
136ـ عبدالاحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرهار، مائوئیست
137ـ غلام فاروق ولد غلام حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، مائوئیست
138ـ آقا محمد ولد محمد عثمان، پیاده شفاخانه ابن سینا، مسکونه افشار، مائوئیست.
139ـ عبدالحبیب ولد عبدالحکیم، کارگر فابریکه سمون، مسکونه خیرخانه، مائوئیست.
140ـ میر سمیع الدین ولد میر سلام الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، مائوئیست.
141ـ بیلار سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، مائوئیست.
142ـ عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنیری سروی جیولوژی، مائوئیست.
143ـ عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردهی، انجنیری سروی جیولوژی، مائوئیست.
144ـ امان الدین ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنیری سروی جیولوژی، مائوئیست.
145ـ عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جیولوژی، مائوئیست.
146ـ عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، مائوئیست.
147ـ غلام حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
148ـ نثار احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
149ـ امان الله ولد نورالله، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
150ـ نصیر احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
151ـ لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
152ـ نجیب الله ولد محمد نعیم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
153ـ عبدالسلام ولد محمد سرور، مسکونه هرات، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
154ـ جگندر سینگ ولد رام سینگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
155ـ شفیع الله ولد نعمت الله، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، مائوئیست.
156ـ فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مائوئیست.
157ـ عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مائوئیست.
158ـ محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مائوئیست.
159ـ عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، مائوئیست.
160ـ محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان مائوئیست.
161ـ بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، مائوئیست.
162ـ حاجت الله ولد امین الله، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، مائوئیست
163ـ عین الدین ولد ملا جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مائوئیست.
164ـ عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، مائوئیست.
165ـ محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، مائوئیست.
166ـ محمد ضیا ولد غلام رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه فتح الله، مائوئیست.
167ـ عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه کارته سه، مائوئیست.
168ـ پرویز ولد غلام علی، معلم، مسکونه افشار، مائوئیست.
169ـ حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مائوئیست.
170ـ سلام الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه چارآسیاب، مائوئیست.
171ـ خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، مائوئیست.
172ـ محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مائوئیست.
173ـ نجیب الله ولد عبدالله، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، مائوئیست.
174ـ محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان، مائوئیست.
175ـ سید عمر ولد سید غلام فاروق، انجنیر وزارت معادن، مسکونه کلکان، مائوئیست.
176ـ عبدالوهاب ولد عبدالله، مامور دیپارتمنت جیولوژی، مسکونه غزنی، مائوئیست.
177ـ فضل محمد ولد سردار، کارگر (خوست)، مسکونه وردک، مائوئیست.
178ـ بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مائوئیست.
179ـ محمد جعفر ولد غلام علی، معلم، مسکونه چاردهی، مائوئیست.
180ـ سخیداد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، مائوئیست.
182ـ سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مائوئیست.
183ـ احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، مائوئیست.
184ـ محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مائوئیست.
185ـ خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مائوئیست.
186ـ خادم حسین ولد غلام حسین، مسکونه جاغوری مائوئیست.
187ـ اسدالله ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، مائوئیست.
188ـ عبدالرحیم ولد غلام علی، مسکونه جاغوری، مستری، مائوئیست.
189ـ محمد امان ولد جان علی، مسکونه جلال آباد، محصل وترنری، مائوئیست.
190ـ سلمان علی ولد طلا، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، مائوئیست.
191ـ غلام علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، مائوئیست.
192ـ غریب حسین  ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل دارالمعلمین، مائوئیست.
193ـ محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، مائوئیست.
194ـ داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مائوئیست.
195ـ عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مائوئیست.
196ـ زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مائوئیست.
197ـ عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مائوئیست.
198ـ محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری مائوئیست.
199ـ محمد خان ولد محمد رضا، ملا، مسکونه سرای خواجه، مائوئیست.
200ـ محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مائوئیست.
201ـ محمدباقر نورزایی ولد شهنواز، مسکونه غزنی، مامور مستوفیت کابل، مائوئیست
202ـ تیمورشاه ولد مولوی عبدالرحیم، مسکونه جمال مینه، محصل سال سوم طب، مائوئیست
203ـ فیضالدین ولد قطبالدین، مسکونه چاریکار، محصل سال دوم طب، مائوئیست
204ـ محمد جعفر ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، داکتر طب صحت عامه، مائوئیست
205ـ نصیراحمد ولد عبدالقدوس، مسکونه مرادخوانی، مائوئیست
206ـ محمدعثمان ولد پیغمبرگل، مسکونه اندخوی، محصل طب، مائوئیست
207ـ غلامعلی ولد غلام حسن، مسکونه تایمنی وات، تجار پرزهجات موتر، مائوئیست
208ـ محمدافضل ولد قادرخان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، مائوئیست
209ـ حفیظ الله ولد لعل گل، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت صحت عامه، مائوئیست
210ـ محمد عارف ولد محمد، مسکونه سیاسنگ، محصل طب، مائوئیست
211ـ سید قسیم ولد سید مقصود، مسکونه لغمان، معلم، مائوئیست
112ـ معینالدین ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعلیم و تربیه، مائوئیست
213ـ نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سیاسنگ، معلم لیسه بگرامی، مائوئیست
214ـ عبدالعزیز مسکونه لغمان، انجنیر، مائوئیست
215ـ محمدانور ولد فیاض، مسکونه بیبی مهرو، مدیر پلانگذاری، مائوئیست
216ـ محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل صنف دوم انجنیری، مائوئیست
217ـ عنایتالله ولد غلام نبی، مسکونه خیرخانه، انجنیر سروی جیولوچی، مائوئیست ضد انقلاب
218ـ محمد اشرف ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، مائوئیست ضد انقلاب
219ـ فیضاحمد ولد غلام جان، مسکونه کابل، مامور، مائوئیست ضدانقلاب
220ـ محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه استالف، محصل، مائوئیست ضدانقلاب
221ـ عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر، مائوئیست ضدانقلاب
222ـ محمدایوب ولد محمد یعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، مائوئیست ضدانقلاب
223ـ علی محمد ولد حیدر، مسکونه چهاردهی، معلم لیسه حبیبیه، مائوئیست
224ـ محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل، مائوئیست
225ـ گلاب خانه ولد ولی محمد، مامور اطلاعات و کلتور، مائوئیست
226ـ میرنظامالدین ولد میرسفالدین، مسکونه جبل سراج، مامور شهرداری، مائوئیست
227ـ عزیز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله ملاریا، مائوئیست ضدانقلاب
228ـ نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مائوئیست
229ـ علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت فواید عامه، مائوئیست
230ـ خلیل الله ولد عبدالله، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، مائوئیست
231ـ نصرالله ولد شیرالله، مسکونه تایمنی، مامور، مائوئیست
232ـ اسدالله ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست میخانیک، مائوئیست
233ـ اسدالله ولد میرآجان، مسکونه سرخ رود، مدیر فنی اصلاحات ارضی، مائوئیست
234ـ محمداسحاق ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول مزارشریف، مائوئیست
235ـ محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، مائوئیست
236ـ عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مائوئیست
237ـ محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، مائوئیست
238ـ داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قرهباغ، بیکار، مائوئیست
239ـ قیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مائوئیست
240ـ محمدعزیز ولد حفیظالله مسکونه پغمان، معلم، مائوئیست
241ـ عبدالکبیر ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مائوئیست
242ـ غلام صفدر ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، مائوئیست
243ـ عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه کلکان، بیکار، مائوئیست
244ـ مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مائوئیست
245ـ خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مائوئیست ضد انقلاب
246ـ عبدالله ولد غلام حیدر، کارمند، مائوئیست
247ـ محمدظفر ولد غلام حیدر، مدیر قطعه 21 غند محافظ، مائوئیست
248ـ محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، مائوئیست
249ـ نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، مائوئیست
250ـ احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، مائوئیست
251ـ عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، مائوئیست
252ـ محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، مائوئیست
253ـ محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه، مائوئیست
254ـ عبدالمجید ولد جمعهخان، مسکونه سرایخواجه، بیکار، مائوئیست
255ـ شاولی ولد عنایت الله، مسکونه کابل، مائوئیست
256ـ جان دل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مائوئیست
257ـ محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مائوئیست
258ـ ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور دستگاه خانه سازی، مائوئیست
259ـ شریک الله ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه خان هسازی، مائوئیست
260ـ محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمیندار، مائوئیست
261ـ شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مائوئیست
262ـ عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه خان آباد، متعلم، مائوئیست
263ـ عبدالستار ولد غلام رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مائوئیست
264ـ عبدالسلام ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مائوئیست
265ـ اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مائوئیست
266ـ محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مائوئیست
267ـ محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت معادن، مائوئیست
268ـ برهانالله ولد حفیظالله، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مائوئیست
269ـ شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مائوئیست
270ـ محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مائوئیست
271ـ محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مائوئیست
272ـ عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه سمنگان، مائوئیست
273ـ عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و تربیه، مائوئیست
274ـ انجنیر غلام سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، مائوئیست
275ـ شیرپادشاه ولد لاک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، مائوئیست ضد انقلاب
276ـ عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، مائوئیست
277ـ عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مائوئیست
278ـ سیدامانالله ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، مائوئیست
279ـ ظهیرالدین ولد غلام مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مائوئیست ضدانقلاب
280ـ محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مائوئیست ضد انقلاب
290ـ غلام محمد ولد غلام مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مائوئیست
291ـ داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، مائوئیست
292ـ عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مائوئیست
293ـ محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مائوئیست
294ـ نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، مائوئیست
295ـ میرآجان ولد عبدالله، مسکونه پروان، زمیندار، مائوئیست
296ـ محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مائوئیست
297ـ دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مائوئیست
298ـ زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مائوئیست
299ـ حبیبالله ولد عبدالله، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مائوئیست
300ـ محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مائوئیست
301ـ محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، مائوئیست
302ـ عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت عدلیه، مائوئیست
304ـ اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم، مائوئیست
305ـ محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات عالی، مائوئیست
306ـ ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مائوئیست
307ـ عزیزالله ولد حفیظ الله، مسکونه پغمان، مائوئیست
308ـ اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مائوئیست
309ـ عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مائوئیست
310ـ لعل محمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین پروان، مائوئیست
311ـ نورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعلا بیکار، مائوئیست
312ـ میرعتیقالله ولد میرآقا، محصل پولیتخنیک، مائوئیست
313ـ محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه انصاری، مائوئیست
314ـ محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در پلیتخنیک، مائوئیست
315ـ داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست
316ـ شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه 5 کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان، شعله ای
317ـ سیدعلم ولد حمیدالله، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه پروان، مائوئیست
318ـ صادق علی یاری، ولد عبدالله، مسکونۀ جاغوری غزنی، داکتر
 319ـ محمد اکرم یاری، ولد عبدالله، مسکونۀ جاغوری، معلم
320ـ محمد علی ولد غلام رضا، مسکونۀ جاغوری، معلم
 321ـ علی دریاب، ولید محسن علی، مسکونۀ جاغوری، معلم
322ـ عبدالله، ولد محمد حسین مسکونۀ قره باغ غزنی، محصل صنف دوم فاکولتۀ انجینیری، مائوئیست، به ناحق بنام اخوانی کشته شده.
این احتمال وجود دارد که تعداد دیگری از شعله یی ها و مائوئیست ها نیز بنام های دیگری کشته شده باشند.  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر