۱۳۹۲ دی ۱۵, یکشنبه قطعنامۀ محافل ویژۀ یادبود از
جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور

روز چهارشنبه، 27 سنبلۀ سال جاری خورشیدی، یک لیست تقریبا 4500 نفری از جانباختگان دستگیر شده و به قتل رسیده توسط سازمان استخباراتی رژیم کودتایی  مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی (اکسا) در سال های 1357 و 1358، که در اصل توسط پولیس هالند تهیه شده است، بطور همزمان توسط سفارت هالند در کابل، کمسیون حقوق بشر افغانستان و روزنامۀ 8 صبح که تا حد زیادی توسط کمسیون متذکره تمویل می گردد، منتشر شد.
تقریبا 300 نفر از میان مجموع جانباختگان شامل درین لیست، به جریان دموکراتیک نوین افغانستان نسبت داده شده است که در میان جانباختگان استاد اکرم یاری، خط گزار اصلی سازمان جوانان مترقی  و همچنان جانباختگان نامدار دیگری به چشم میخورند.
در پی انتشار این لیست، قصر ریاست جمهوری رژیم دست نشانده اشک تمساح ریخت و مراسم  فاتحه خوانی یکی پی دیگری در گوشه و کنار شهرهای افغانستان توسط کمیسیون حقوق بشر، و احزاب راجستر شده به راه افتاد.
در واقع از همان ابتدا معلوم بود که حرکت آغاز شده توسط پولیس هالند و ادامه یافته توسط سفارت هالند در کابل، کمسیون حقوق بشر افغانستان، روزنامۀ 8 صبح و همچنان قصر ریاست جمهوری رژیم دست نشانده سمت و سوی دیگری جز نادیده گرفتن حالت فعلی اشغال کشور و حاکمیت پوشالی رژیم دست نشانده و در عین حال دادخواهی از اشغالگران و رژیم نمی تواند داشته باشد.
واضح است که حرکتی دارای اینچنین سمت و سو حتی بنام و یا از طرف بازماندگان جانباختگان جنبش چپ کشور، خلاف موازین انقلابی و خلاف روحیۀ انقلابی آن جانباختگان و یک حرکت تسلیم طلبانه در قبال امپریالیست های اشغالگر و رژیم دست نشاندۀ آنان بوده و هست.
ما برگزارکنندگان محفل وِیژه، با خانواده های جانباخته گان وسیعا و عمیقا غم شریکی نشان میدهیم ولی یادآور میشویم که :
اول - اشغالگران امپریالیست، قصر ریاست جمهوری رژیم دست نشانده، کمسیون حقوق بشر و افراد و گروهک های خاین، تسلیم شده و تسلیم طلب سابقا چپ، دست در دست هم داده احساسات و عواطف شخصی و خانوادگی بازماندگان جانباختگان جنبش چپ کشور را به بازی گرفتند و به نفع اشغالگران کنونی و رژیم دست نشاندۀ موجود سمت و سو دادند و بدین ترتیب جفای تاریخی بزرگی در حق جانباختگان گرامی ما به عمل آوردند.
دوم - ما یاد عزیزان جانباختۀ مان را گرامی میداریم و هرگز فراموش نخواهیم کرد که آنها بخاطر تحقق عدالت و مشخصا بخاطر مبارزه و مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم شوروی و مزدورانش جانبازی کردند و قربانی های بی همتائی را پذیرا شدند که صرفا بخش بسیار کوچکی در لیست منتشره فعلی انعکاس یافته است.
سوم - ما یاد عزیزان جانباختۀ مان را گرامی میداریم و هرگز فراموش نخواهیم کرد که با یاد و خاطره آنها در امر مبارزه بخاطر تحقق استقلال و آزادی در شرایط فعلی علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده شان بطور روز افزون و اصولی تر و استوارتر به پیش رویم.
چهارم - ما یاد عزیزان جانباختۀ مان را گرامی میداریم و هرگز فراموش نخواهیم کرد که نباید عزت و حیثیت تاریخی و خونبهای سنگین آنها را با استغاثه بردن به بارگاه اشغالگران و رژیم پوشالی تحت هیچ عنوانی مورد توهین و تحقیر قرار دهیم.
پنجم - ما نیک میدانیم که یگانه راه اصولی تامین عدالت در مورد جانباخته گان مان، برپائی و پیشبرد موفقیت آمیز مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران کنونی و رژیم پوشالی دست نشانده شان میباشد.
ششم -  ما اعلام می کنیم که بعد از این همه ساله، روز هفتم قوس را که روز جانباختن استاد اکرم یاری است، به عنوان روز یادبود از تمامی جانباختگان جنبش انقلابی کشور برگزار می نماییم.
هفتم -  بزرگداشت انقلابی از جانباخته گان مان در شرایط حساس کنونی بطور قطع مستلزم آن است که برگزاری لویه جرگه بخاطر دادن پایگاه های نظامی به اشغالگران و بخشیدن مصئونیت قضایی به نیروهای آمریکایی را به شدت تقبیح کنیم و یادآور شویم که دادن پایگاه های نظامی به اشغالگران از یک طرف نقض صریح حاکمیت ملی است و از طرف دیگر به مفهوم دوام جنگ و کشتار است. همچنان که در طول دوازده سال گذشته جنگ قطع نشد بلکه گسترده تر نیز گردید، در آینده نیز حضور اشغالگرانۀ نیروهای خارجی در کشور عامل اصلی دوام جنگ در کشور خواهد بود و امضاء هرنوع سندی به عنوان پیمان امنیتی با اشغالگران خیانت ملی محسوب می گردد.
هشتم - بزرگداشت انقلابی از جانبازی های پیشروان ما و در پیشاپیش آنها استاد اکرم یاری وجیبۀ مشترک همۀ ما بوده و میباشد. ما بنا به ضرورت جدی برگزاری مستقل انقلابی چنین روزی بخاطر حفظ پاکیزگی تاریخی و صفای گذشته، کنونی و آیندۀ جریان دموکراتیک نوین کشور و جانباختگان گرامی آن از آلوده سازی های جهانخوارانه، ضد انقلابی، ضد ملی و خاینانۀ امپریالیست های اشغالگر، رژِیم پوشالی و افراد و گروه های تسلیم شدۀ سابقا چپ دخیل در آلوده سازی متذکره، محفل ویژۀ کنونی را تدارک دیدیم تا وظیفه و مسئولیت تاریخی خود درینمورد را در لحظۀ حاضر و بصورت مشخص ادا سازیم.

کـمـیـتـۀ بـرگـذاری 7 قـوس
7 و 8 قوس 1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر